Na podstawie art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, co następuje.

 

I. Administrator danych osobowych

 

Administratorem danych jest Endofund Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi, ul. Czwartaków 14, 94-240 Łódź, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi pod numerem KRS 0000852436, NIP 7272844135, e-mail: kontakt@endofund.pl

 

 

II. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

 

kontakt@endofund.pl

 

III. Cele i podstawy przetwarzania danych

 

Pani/Pana dane osobowe Administrator przetwarza:

 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne dla zawarcia lub wykonania umowy zawartej z Administratorem,

 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnych obowiązków Administratora, tj. przepisów o rachunkowości lub przepisów podatkowych;

 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;

 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest prowadzenie i przechowywanie dokumentacji z zakresu współpracy stron.

 

IV. Okres przechowywania danych

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy zawartej z Administratorem, chyba, że dłuższy okres przechowywania tych danych wynika z obowiązujących przepisów prawa, którym podlega Administrator.

 

V. Odbiorcy danych

 

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane:

 

podmiotom współpracującym z Administratorem w jego działalności gospodarczej, tj.: podmiotom świadczącym usługi księgowe i rachunkowo-rozliczeniowe; podmiotom świadczącym usługi prawne; dostawcom sprzętu i oprogramowania teleinformatycznego; podmiotom świadczącym usługi serwisu IT; podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie;

 

podmiotom wskazanym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, lub innym, którym Administrator ma prawny obowiązek wydania danych osobowych;

 

VI. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

 

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego (poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) ani do organizacji międzynarodowej.

 

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:

 

Przysługuje Pani/Panu prawo:

 

żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 

żądania sprostowania swoich danych;

 

żądania usunięcia danych;

 

żądania ograniczenia przetwarzania danych

 

przenoszenia danych;

 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach, w których dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

Niezależnie od uprawnień, o których mowa w lit. a-f, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

VIII. Realizacja uprawnień osoby, której dane dotyczą

 

Uprawnienia, o których mowa w punkcie VII lit. a-f zrealizować można poprzez:

 

1) kontakt z Administratorem na adres wskazany w punkcie I,

 

2) kontakt z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, na adres e-mail wskazany w punkcie II.

 

IX. Informacja o obowiązku / dobrowolności podania danych

 

W każdym przypadku podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne dla zawarcia lub realizacji umowy odmowa podania danych skutkuje niemożnością zawarcia lub wykonania umowy.

 

W przypadku danych przetwarzanych dla innych celów, niż zawarcie lub wykonanie umowy, odmowa podania danych skutkuje niemożnością realizacji tych celów.

 

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

 

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB FIZYCZNYCH – NADAWCÓW POCZTY E-MAIL, OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ ZE SPÓŁKĄ W CELU UZYSKANIA INFORMACJI Z ZAKRESU JEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Na podstawie art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, co następuje.

 

I. Administrator danych osobowych

 

Administratorem danych jest Endofund Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi, ul. Czwartaków 14, 94-240 Łódź, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi pod numerem KRS 0000852436, NIP 7272844135, e-mail: kontakt@endofund.pl

 

 

II. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

 

kontakt@endofund.pl

 

III. Cele i podstawy przetwarzania danych

 

Pani/Pana dane osobowe Administrator przetwarza:

 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest udzielenie odpowiedzi na zapytanie lub prośbę o informację, skierowane za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

 

IV. Okres przechowywania danych

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku od daty udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane drogą mailową. W przypadku zapytań kierowanych telefonicznie, dane osobowe nie są przechowywane.

 

V. Odbiorcy danych

 

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane:

 

podmiotom współpracującym z Administratorem w jego działalności gospodarczej, tj.: podmiotom świadczącym usługi księgowe i rachunkowo-rozliczeniowe; podmiotom świadczącym usługi prawne; dostawcom sprzętu i oprogramowania teleinformatycznego; podmiotom świadczącym usługi serwisu IT; podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie.

 

VI. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

 

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego (poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) ani do organizacji międzynarodowej.

 

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:

 

Przysługuje Pani/Panu prawo:

 

żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 

żądania sprostowania swoich danych;

 

żądania usunięcia danych;

 

żądania ograniczenia przetwarzania danych

 

przenoszenia danych;

 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach, w których dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

Niezależnie od uprawnień, o których mowa w lit. a-f, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

VIII. Realizacja uprawnień osoby, której dane dotyczą

 

Uprawnienia, o których mowa w punkcie VII lit. a-f zrealizować można poprzez:

 

1) kontakt z Administratorem na adres wskazany w punkcie I,

 

2) kontakt z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, na adres e-mail wskazany w punkcie II.

 

IX. Informacja o obowiązku / dobrowolności podania danych

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych może skutkować niemożnością udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie tylko wówczas, gdy pozyskanie danych przez Administratora jest konieczne dla udzielenia żądanych informacji.

 

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

 

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA REPREZENTANTÓW, PEŁNOMOCNIKÓW, OSÓB WSKAZANYCH DO KONTAKTU

Na podstawie art. 13 oraz 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, co następuje.

 

I. Administrator danych osobowych

 

Administratorem danych jest Endofund Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi, ul. Czwartaków 14, 94-240 Łódź, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi pod numerem KRS 0000852436, NIP 7272844135, e-mail: kontakt@endofund.pl

 

 

II. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

 

kontakt@endofund.pl

 

III. Cele i podstawy przetwarzania danych

 

Pani/Pana dane osobowe Administrator przetwarza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest:

 

a) zawarcie umowy z podmiotem, w imieniu którego Pan/Pani działa na podstawie upoważnienia, pełnomocnictwa, uchwały lub innego, prawnie wiążącego aktu lub w związku z funkcją wspólnika uprawnionego do reprezentacji, prokurenta lub członka organu uprawnionego do reprezentowania tego podmiotu;

 

b) wykonania umowy zawartej z podmiotem, który udostępnił Administratorowi Pani/Pana dane osobowe w związku z jej realizacją (np. wskazał Panią/Pana jako osobę do kontaktu)

 

IV. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

 

Administrator przetwarza dane osobowe zwykłe, tj. imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres do korespondencji, stanowisko/funkcja/pozycja w strukturze organizacyjnej danego podmiotu

 

V. Okres przechowywania danych

 

Dane osobowe osób, które zostały ujawnione w treści umowy będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z tą umową, a przez okres dłuższy – gdy obowiązek archiwizowania tych danych jest prawnym obowiązkiem Administratora.

 

VI. Odbiorcy danych

 

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane:

 

podmiotom współpracującym z Administratorem w jego działalności gospodarczej, tj.: podmiotom świadczącym usługi księgowe i rachunkowo-rozliczeniowe; podmiotom świadczącym usługi prawne; dostawcom sprzętu i oprogramowania teleinformatycznego; podmiotom świadczącym usługi serwisu IT; podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie; podmiotom świadczącym na rzecz Administratora lub na jego zlecenie usługi bilansowania handlowego;

 

podmiotom wskazanym przez przepisy prawa, którym Administrator ma prawny obowiązek wydania danych osobowych.

 

VII. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

 

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego (poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) ani do organizacji międzynarodowej.

 

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą:

 

Przysługuje Pani/Panu prawo:

 

żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 

żądania sprostowania swoich danych;

 

żądania usunięcia danych;

 

żądania ograniczenia przetwarzania danych

 

przenoszenia danych;

 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

 

Niezależnie od uprawnień, o których mowa w lit. a-f, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

IX. Realizacja uprawnień osoby, której dane dotyczą

 

Uprawnienia, o których mowa w punkcie VIII lit. a-f zrealizować można poprzez:

 

1) kontakt z Administratorem na adres wskazany w punkcie I,

 

2) kontakt z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, na adres e-mail wskazany w punkcie II.

 

X. Źródło pochodzenia danych osobowych

 

Dane mogą być pozyskiwane:

 

a) z ogólnodostępnych rejestrów, takich jak Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej oraz Krajowy Rejestr Sądowy

 

b) bezpośrednio od podmiotu, który jest stroną umowy z Administratorem,

 

c) bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.

 

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

 

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

XI. Obowiązek podania danych

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia i wykonania umowy. W przypadku odmowy podania danych jest niemożliwość podjęcia czynności prowadzących do zawarcia umowy, zawarcie umowy oraz jej realizacja.