KROK 1: Rozmowa wstępna i ocena możliwości podpisania umowy faktoringowej.

 W celu wstępnego ocenienia ryzyka wiążącego się z podpisaniem umowy z potencjalnym faktorantem oraz ustaleniem listy niezbędnych dokumentów do złożenia wniosku faktoringowego, faktor będzie zainteresowany uzyskaniem informacji na temat sytuacji prawnej i gospodarczej zarówno faktoranta, jak i biznesów prowadzonych przez jego kontrahentów-dłużników, oraz ryzyka, jakie wiąże się z nabyciem poszczególnych wierzytelności.

KROK 2: Wniosek o zawarcie umowy faktoringowej.

 Przedstawienie niezbędnej dokumentacji na temat biznesu prowadzonego przez faktoranta, kontrahentów-dłużników, zbywanych wierzytelności oraz złożenie wniosku, w którym określone zostaną: okres na jaki ma zostać zawarta umowa oraz co będzie jej przedmiotem (tzn. dane na temat faktoranta, towarów/usług czy planowanej liczby faktur). Pozwoli to faktorowi ocenić ryzyko nabycia wierzytelności, koszty ich obsługi i potencjalne zyski.

DOKUMENTACJA POTRZEBNA DO UMOWY FAKTORINGOWEJ.

1. Dotycząca twojego biznesu.

 • dokumentacja prawna,
 • dokumenty założycielskie (akt notarialny spółki lub ewidencja działalności gospodarczej, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON i aktualny wypis z rejestru handlowego), wypis z ksiąg wieczystych, tytuły własności, umowy najmu, pełnomocnictwa, informacje o koncesji (jeśli prowadzisz firmę, która tego wymaga) itp.
 • dokumentacja ekonomiczno-finansowa,
 • informacje z banku o posiadanych rachunkach firmowych, wysokości obrotów i średnim stanie kont, zaciągniętych kredytach i terminowości ich spłat, a także o ogólnym stanie firmy,
 • sprawozdania finansowe, tj. bilans oraz rachunek zysków z ostatniego roku lub ostatnich trzech lat, informacja z ZUS o niezaleganiu z opłatami, informacja z US o niezaleganiu z podatkami,
 • informacje o posiadanych akcjach, udziałach czy udzielonych poręczeniach,
 • informacje na temat prowadzonego biznesu, tj. rynku zbytu, rynku zaopatrzenia, oferowanych produktach/ usługach, dystrybucji, konkurencji, polityce cenowej,
 • informacje na temat odbiorców towarów/ usług, tj. liczba odbiorców, przebieg dotychczasowej współpracy, wielkość należności, wartość i liczba planowanych wierzytelności.

2. Dotycząca wierzytelności, które ma zostać przekazana faktorowi.

 • dokumenty potwierdzające istnienie wierzytelności,
 • faktury VAT z potwierdzeniem odbioru lub wysłania towaru, umowy handlowe między Twoją firmą a dłużnikami.

3. Dotycząca dłużników.

 • dokumentacja finansowa,
 • sprawozdania finansowe, prognozy przyszłych sprawozdań finansowych, informacje o dotychczasowych obrotach z kontrahentami, z którymi są zawarte kontrakty, informacje o warunkach płatności i terminowości ich realizowania, obrotach w bieżącym roku, zakresie współpracy z danym kontrahentem-dłużnikiem,
 • wartość sprzedaży,
 • terminowości regulowania płatności przez kontrahenta,
 • prognozowanej miesięcznej kwocie należności do faktorowania,
 • ewentualnych przedpłatach, płatnościach natychmiastowych i płatnościach w odroczonym terminie.
 UWAGA: Nie istnieje jeden szablon wniosku faktoringowego. Jego forma jest ustalana zawsze indywidualnie po wstępnej rozmowie z faktorem. Może przypominać wniosek kredytowy, może być również wykazem zbywanych wierzytelności. Wszystko zależy od rodzaju faktoringu, a przede wszystkim ryzyka, jakie ze sobą niesie konkretna umowa.

KROK 3. Ocena wniosku faktoringowego.

 Po złożeniu wniosku i dostarczeniu niezbędnej dokumentacji firma faktoringowa dokonuje analizy sytuacji faktoranta i jego kontrahentów-dłużników. Proces ten, podobnie jak analiza wniosku kredytowego w banku, jest dwuetapowy:

 • pierwszy etap (formalny), to analiza jakości przedłożonych dokumentów; faktor sprawdza, czy niczego nie brakuje, czy złożone dokumenty są prawdziwie i poprawnie wypełnione,
 • drugi etap (merytoryczny), to bardzo dokładne badanie sytuacji ekonomicznej firmy i kontrahentów-dłużników oraz ocena ryzyka handlowego – faktor musi mieć pewność, że podpisuje umowę z solidną firmą.
KROK 4. Propozycja umowy faktoringowej.

 Przekazanie propozycji umowy przez faktora. Istnieje możliwość negocjacji warunków umowy, pod warunkiem dostarczenia dodatkowych informacji przemawiających za renegocjacją warunków, takich jak:

 • dobra sytuacja ekonomiczna faktoranta,
 • dobra sytuacja sektora, w którym prowadzona jest działalność,
 • długoletnia współpraca z kontrahentami-dłużnikami,
 • terminy dotychczasowych płatności mieszczące się w warunkach handlowych zaproponowanych w umowie,
 • jakość przedstawionej dokumentacji,
 • dobra dotychczasowa współpraca z faktorem.
KROK 5: Podpisanie umowy faktoringowej.

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany finansowaniem swojego biznesu, chcesz zostać akcjonariuszem, lub chcesz zadać inne ważne pytanie - skontaktuj się z nami.